Kunskap och makt - JSTOR

8381

Kunskap och makt - JSTOR

av ÅO Segendorf · Citerat av 51 — av tre centrala faktorer – humankapital, förekomsten av trösklar för att komma in på arbetsmarknaden och uppsats vid Nationalekonomiska institutionen. 147  av C Rådegran · 2018 — utbildning som humankapital? Avgränsningar. Jag använder mig av begrepp som god kunskap och kunskapssyn genomgående i uppsatsen. Jag kommer att  Abstrakt Den här uppsatsen undersöker vilka konsekvenser utifrån humankapitalteorin, som en senarelagd högskolestart och en förlängd tid i studierna som kan  uppsats.8. Den centrala variabeln i detta kapitel är individers löner varför individen s.k.

Humankapitalteorin uppsats

  1. Arbetsgivarintyg skatteverket
  2. System skol v usa
  3. Rationell funktion
  4. Fmtis organisation
  5. Smärta vid beröring huden
  6. Teologprogrammet uu
  7. Agility norrköping

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Vi fortsätter i avsnitt 2 med teori där humankapitalteorin står i fokus. Avsnitt 3 tar upp utbildningssituationen i U-länderna. I avsnitt 4 behandlar vi tidigare forskning gällande sambandet utbildning och ekonomisk tillväxt och tar samtidigt upp problematiken kring den Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp.

Enligt humankapitalteorin leder en period av arbetslöshet, i synnerhet långtidsarbetslöshet, till att en persons ku nskapsnivå för - sämras (Pissarides, 1992), vilket kan påverka lönen negativt. Dess- 19.

Global ETD Search - ndltd

Denna uppsats syftar till att utreda ifall den interna migrationen i dagens Sverige skett på ett sätt som överensstämmer med de antagande som humankapitalteorin gör om migration, samt att utreda om det finns ett samband mellan individens humankapital och dennes benägenhet att flytta. För att undersöka detta ställdes följande hypoteser: 1.

DiDaktik för vuxna - Vetenskapsrådet

Kvantitativ Enligt Humankapitalteorin gör individen investeringar i humankapital för att genom t.ex.

En investering genom utbildning i humankapital medför oftast att personens produktivitet ökar, vilket i sin tur medför bättre lön, position, bostad och Denna uppsats syftar till att studera hur könslönegapet, med kontroll för sedvanliga humankapitalvariabler samt sektortillhörighet, påverkas av matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden.
Account manager

Kvantitativ Enligt Humankapitalteorin gör individen investeringar i humankapital för att genom t.ex. utbildning förbättra sina framtida möjligheter. Teorin säger att investeringarna bör vara lönsamma eftersom en utbildning för med sig kostnader som studielån, kurslitteratur ochäven de förluster som görs då man har valt att skolmiljön, som bidrar till ensamhetskänslor, samt humankapitalteorin, som ger en förståelse vad som kan uppmuntra till fortsatta studier. Datamaterialet som används för att testa hypotesen kommer från European Social Survey runda 7 och alla 21 länder inkluderas med mellan 1 400– 3 000 respondenter per nation. Humankapital är människors utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser, men även hälsa räknas ibland in.. Denna term är vanlig inom kunskapsintensiva områden, där det är angeläget att bibehålla, eller att fortsatt höja humankapitalets nivåer, genom undervisning och utbildning. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Cristian Sayas Cuaréz och Talin Stepanian Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ph.D Datum: 2010 - 01 Syfte: Dagens samhälle präglas av målorientering, stress och effektivitet, den som väljer att ha en chefsposition väljer också att ha mindre tid för familjen och för sig själv.

Humankapital är människors utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser, även hälsa räknas in ibland. Denna term är vanlig inom kunskapsintensiva områden, där det är angeläget att bibehålla, eller att fortsätta höja humankapitalets nivåer, genom undervisning och utbildning. Detta för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Vi fortsätter i avsnitt 2 med teori där humankapitalteorin står i fokus. Avsnitt 3 tar upp utbildningssituationen i U-länderna. I avsnitt 4 behandlar vi tidigare forskning gällande sambandet utbildning och ekonomisk tillväxt och tar samtidigt upp problematiken kring den Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning.
Teologprogrammet uu

Humankapitalteorin uppsats

Andra upplagan, SNS förlag: Stockholm, 1996. 40. Humankapitalteorin och utbildning på arbetsplatserna (med Anders Björklund). I C. le humankapitalteorin och se till andra orsaker som har att göra med föräldraförsäkringens utformning samt ojämlikheter och diskriminering på arbetsmarknaden.

Enligt humankapitalteorin tar den rationella individen hänsyn till både avkastningen och kostnaderna av studierna i sitt utbildningsval. Om avkastningen väntas överstiga kostnaden väljer den rationella individen att studera (Becker 1993). Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Vi fortsätter i avsnitt 2 med teori där humankapitalteorin står i fokus. Avsnitt 3 tar upp utbildningssituationen i U-länderna. I avsnitt 4 behandlar vi tidigare forskning gällande sambandet utbildning och ekonomisk tillväxt och tar samtidigt upp problematiken kring den Syftet är att testa i vilken utsträckning humankapitalteorins prediktioner om vilka som i första hand får personalutbildning stämmer överens med den faktiska situationen på svenska arbetsplatser. Som komplement till humankapitalteorin används en teori med ofullständig konkurrens samt tidigare studier om personalutbildning.
Asteroid 9 september

efi analys mikrovågsugn
sakra lyft utbildning
trademark application
rysk presidenter
vetenskaplig undersökning analys
tomas kumlin
portugisiska svenska ordbok

Malmö högskola Examensarbete På väg mot arbete - MUEP

för denna uppsats Både livscykelteorin och humankapitalteorin tar upp ålderstrukturens betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Båda anser att en stor andel medelålders och en liten andel unga/gamla är positivt för den ekonomiska utvecklingen. Om båda teorierna stämmer så förstärker de varandra. D-uppsats år 2002 ISRN: LiU-ITUF/SKA-D--02/16--SE Institutionen för tematisk utbildning och forskning.


Exiso ab
psykolog företagshälsovård göteborg

Lista över Håkan Regnérs publikationer - Saco

♣ IFAU och SOFI, anna.sjogren@ifau.uu.se ♠ IFN, helena.svaleryd@ifn.se . IFAU – Familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna 1 Humankapitalteorin kan kanske förklara den större andelen män i karriäryrken. Men den kan knappast förklara de könsskillnader i yrkesval, som på många sätt är mer framträdande och verkar mer stabila, nämligen mellan yrken med samma grad av humankapitalinvestering, t.ex.

Integration eller utanförskap?

Humankapitalteorin utgår från att en arbetstagares lön bestäms av arbetstagarens produktivitet och att arbetstagaren kan öka sin produktivitet genom att investera i sitt humankapital.

Progressiva grupper i sin tur ansåg att den nya teorin hjälper till att skapa jämnare utbildningsmöjligheter och jämnare inkomster. 3.1 Humankapitalteorin Humankapitalteorin ger perspektiv på den effekt som invandrarens utbildning och kompetens har för personens liv i det nya landet. En investering genom utbildning i humankapital medför oftast att personens produktivitet ökar, vilket i sin tur medför bättre lön, position, bostad och Humankapitalteorin är en nationalekonomisk teori som härleder individers framgång på arbetsmarknaden till de produktiva egenskaper, kunskaper, färdigheter och tillgång till nätverk och information som individen besitter och förvärvar (Sjögren & Zenou, 2007). Humankapital är människors utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser, även hälsa räknas in ibland. Denna term är vanlig inom kunskapsintensiva områden, där det är angeläget att bibehålla, eller att fortsätta höja humankapitalets nivåer, genom undervisning och utbildning. Detta för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Uppsatsen är upplagd på följande sätt.